Klauzula informacyjna dla Kontrahentów

W celu wypełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego jako „RODO”) informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 

 1. Administrator danych osobowych

   

  Wet-Art sp. z o.o.

  Wojcieszyce, ul. Kokosowa 6, 66-415 Kłodawa

  tel.+48 95 725 21 24, e-mail: biuro@wet-art.pl

 1. Cele przetwarzania

   

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. nawiązania kontaktu

   

 2. udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie

   

 3. rozpoznania Twoich potrzeb oraz stworzenia oferty handlowej

   

 4. zawarcia i wykonania umowy;

   

 5. ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z tej umowy

   

 6. spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych

   

 1. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

   

 1. okoliczność, że przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit b RODO);

   

 2. realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji rachunkowej i podatkowej (podstawa przewidziana w art.6 ust.1 pkt c),

   

 3. nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w zakresie przetwarzania danych na potrzeby postępowania mającego na celu dochodzenie roszczeń wynikających z umowy.

   

Okres przechowywania

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt.3, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, nie krócej, niż przez 6 lat.

 1. Odbiorcy danych

   

  Twoje dane osobowe będą przekazywane pracownikom Administratora bezpośrednio odpowiedzialnym za przetwarzanie danych, podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora – obsługa prawna, księgowa, informatyczna, hostingowa, dostawcy usług IT, kurierzy i operatorzy pocztowi, banki, dostawcy terminali płatniczych.

Twoje prawa

 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;

   

 2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;

   

 3. prawo do żądania abyśmy usunęli Twoje dane osobowe;

   

 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

   

 5. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,

   

 6. Prawo do złożenia sprzeciwu ze względu na Twoją szczególną sytuację

   

 7. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

   

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy/zamówienia.

 1. Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych/profilowaniu

   

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane