KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW SKLEPU STACJONARNEGO

 W celu wypełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego jako „RODO”) informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 

 1. Administrator danych osobowych

  Wet-Art Paweł Markowski

  Wojcieszyce, ul. Kokosowa 6, 66-415 Kłodawa

  tel.+48 95 725 21 24, e-mail: biuro@wet-art.pl

 2. Cele przetwarzania

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  a) zawarcia i wykonania umowy kupna naszych produktów;

  b) prowadzenia historii Twoich zakupów/zamówień w celu ułatwienia dokonania nowych zakupów/zamówień

  c) spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych

 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  a) Twoja zgoda (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit a RODO) na prowadzenie historii Twoich zakupów

  b) okoliczność, że przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit b RODO) – w przypadku zamówień składanych telefonicznie z dowozem do domu

  c) realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji rachunkowej i podatkowej (podstawa przewidziana w art.6 ust.1 pkt c) – w przypadku gdy zażądasz wystawienia faktury

 4. Okres przechowywania

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt.3, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, nie krócej, niż przez 6 lat.

 5. Odbiorcy danych

  Twoje dane osobowe będą przekazywane pracownikom Administratora bezpośrednio odpowiedzialnym za przetwarzanie danych, podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora – obsługa prawna, księgowa, informatyczna, hostingowa, dostawcy usług IT, kurierzy i operatorzy pocztowi, banki, dostawcy terminali płatniczych.

 6. Twoje prawa

  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  a) prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  b) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;

  c) prawo do żądania abyśmy usunęli Twoje dane osobowe;

  d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

  e) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,

  f) Prawo do złożenia sprzeciwu ze względu na Twoją szczególną sytuację

  g) prawo do cofnięcia zgody (w przypadku o którym mowa w pkt 4 lit a)

  Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy/zamówienia.

 8. Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych/profilowaniu

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Powered by Quick.CMS / Designed by TRC
Do góry